Incidents of unsportsmanlike conduct

feb 14, 2022 | Amsterdam Tigers Nieuws

Beste Leden,

 

Als bestuur willen we graag het volgende met jullie delen en we vragen jullie ook om dit bericht zorgvuldig te lezen en om de inhoud met elkaar en binnen je familie te bespreken.

 

Incidenten onsportief gedrag

Er hebben meerdere incidenten plaatsgevonden binnen het Nederlandse Ijshockey en binnen onze club rondom onsportief en gewelddadig gedrag. Met dit gedrag bedoelen wij dingen als vechten op het ijs, scheldpartijen, vloeken en negatief schreeuwen vanaf de tribune (tegen scheidsrechters/spelers) en ander disrespectvol gedrag. Dit moet echt veranderen. Wij willen daarom naar een cultuurverandering op dit gebied toewerken want we zijn van mening dat ook ijshockey een sport moet zijn dat met plezier en in veiligheid wordt uitgeoefend.

 

Graag jullie aandacht voor de onderstaande statements en oproepen:

 

 1. Ga respectvol om met elkaar en andere betrokkenen in het Nederlandse ijshockey. Dit betekent respectvol omgaan binnen de club, met scheidsrechters, tegenstanders, Jaap Eden Baan personeel, toeschouwers en de ijshockey bond.
 2. Begrijp dat vechten, schelden, spugen, scheidsrechters confronteren, en dergelijke acties GEEN deel uitmaken van respectvol omgaan met elkaar en dus  geen deel uit mogen maken van de ijshockeysport.
 3. Wees je ervan bewust dat je als bestuurslid, trainer, manager, vrijwilliger en toeschouwer een voorbeeldfunctie hebt richting alle andere leden.
 4. Besef dat het vanaf de tribune uitschelden en anderszins haatdragend schreeuwen naar scheidsrechters en spelers (welk team dan ook) niet normaal en niet respectvol is.
 5. Onze waarden en normen van fair play gelden dus niet alleen op het ijs maar ook daaromheen binnen de club in de manier waarop we met elkaar samenwerken en communiceren.
 6. IJshockey is in onze ogen de mooiste sport van de wereld. Alleen samen kunnen we deze sport groot maken in Nederland. En dat begint binnen de eigen club.

 

Wij willen niet alleen de beste club van Nederland worden maar ook de meest sportieve club waar iedereen met veel plezier naar toe komt en onze gastvrijheid en fair play waardeert.

 

Cultuurverandering

Wij beseffen dat een cultuurverandering niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. We kijken naar initiatieven en maatregelen om dit doel zo goed en zo positief mogelijk bij iedereen binnen onze club te laten landen. We hebben immers jullie allemaal nodig om hier naar toe te werken. Het bestuur onderzoekt in hoeverre zij de mogelijkheid heeft om strenger op te treden als men zich niet aan de gedragsregels houdt.

 

Last but nog least

Het is jullie vast niet ontgaan dat ook buiten de sport een bredere discussie gaande is over de definitie van ongewenst gedrag. Wij willen bij deze alle leden dringend verzoeken om je best te doen om binnen onze club voor een veilige gezellige sfeer te zorgen en met elkaar goed na te denken over hoe onze woorden en daden impact kunnen hebben op een ander. Onze focus als club moet liggen op het voorkomen van disrespectvol gedrag en dat iedereen daar zijn eigen verantwoordelijkheid in neemt.

 

Als er incidenten binnen onze club plaatsvinden dan vragen wij iedereen om dit te melden bij een van de bestuursleden of bij onze vertrouwenspersoon waarna we dit serieus zullen bezien en oppakken.

 

Wij danken jullie voor jullie begrip en verzoeken jullie  om het bovenstaande met elkaar te bespreken en dit uit te leggen aan onze jongere leden.

 

ENGLISH VERSION

 

Dear Members,

As a board we would like to share the following message with you and would ask you to read this message carefully, as well as,  discuss the content with each other and within your families.

Incidents of unsportsmanlike conduct

There have been several incidents within the Dutch ice hockey world and within our club involving unsportsmanlike and violent conduct. With this behavior we mean things like fighting on the ice, cursing and negative shouting from the stands (against referees/players) and other disrespectful behavior. This really needs to change. We want to work towards a culture change in this area as we believe that ice hockey should be sport that is fun and safe.

We would especially ask you to pay attention to the following points:

 1. Be respectful of each other and others involved in Dutch ice hockey. This means respect within the club, with referees, opponents, Jaap Eden Baan staff, spectators and the ice hockey federation.
 2. Please understand that fighting, name-calling, spitting, confronting referees, and similar actions are NOT part of being respectful and should not be a part of the sport of ice hockey.
 3. Be aware that as a board member, trainer, manager, volunteer, and spectator, you are setting an example for all other others.
 4. Be aware that calling out to referees and players (no matter which team) from the stands and yelling in other hateful ways is not normal or respectful.
 5. So our values and standards of fair play apply not only on the ice but also around it within the club in the way we work and communicate with each other.
 6. We believe that ice hockey is the greatest sport in the world. Only together can we make this sport great in the Netherlands. And that starts within our own club.

 

We not only want to be the best club in the Netherlands but also a sporting club where everyone enjoys coming and appreciates our hospitality and fair play.

Culture change

We realize that a culture change cannot be realized overnight. We are looking at initiatives and measures to realise this goal and we need all of our members to support and help this initiative. The board is also looking into the possibility of taking stricter action when people do not comply with our rules of conduct.

Last but not least

I am sure it has not escaped your notice that also outside sports a broader discussion is going on about inappropriate behavior. We would like to urge all members to do their best to create a safe and pleasant atmosphere within our club and to think about how our words and actions can affect others. Our focus as a club should be on preventing disrespectful behavior and that everyone takes their own responsibility in achieving this.

If there are incidents within our club we ask everyone to report this to one of the board members or to our vertrouwenspersoon and the club will seriously manage and address any issues.

We thank you for your understanding and ask you to discuss the above with each other and explain it to our younger members.

Lees ook:

Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste leden, Hoewel we deze week tropische temperaturen hadden, begint deze zaterdag 9 september ons  ijshockeyseizoen. Jaap Eden heeft ons, ondanks het weer, verzekerd dat ze in staat zijn om het ijs te voltooien. Het bestuur en de vele vrijwilligers zijn hard aan...

Lees meer