COVID-19 / CORONA REGELS

 

Covid-19 maatregelingen in de Jaap-Eden hal & Amsterdam Tigers (januari 2022) …  English text below.

De regels van de overheid zijn van toepassing (www.rijksoverheid.nl / Coronavirus COVID-19). Specifieke regels die gelden voor de sport en voor ijshockey vindt u op https://nocnsf.nl/sportprotocol en op https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/sportprotocol-corona (Sportprotocol Corona) en regels die specifiek voor onze eigen ijsbaan gelden, vindt u op www.jaapeden.nl. Houd er rekening mee dat elke ijsbaan zijn eigen Corona-regels kan hebben, die kunnen verschillen van de onze.

Corona protocol van de Amsterdam Tigers

Uitgangspunt is dat de Amsterdam Tigers op alle niveaus de overheids- en ijshockey richtlijnen volgt. Mocht iemand op de club Corona positief blijken te zijn, geef dit dan door via je team manager door aan het bestuurslid die hierover gaat (Pien d’Ailly). Belangrijk daarbij is te melden om welk team het gaat, wat de datum is van de positieve uitslag en op welke dag de speler voor het laatst op de club is geweest. Een hockeyer of ouder met klachten laat zich testen en komt zolang de uitslag van de test niet bekend is, niet naar de club. Bij een positieve test binnen een team, bepaalt het advies van de GGD wat de gevolgen voor de rest van het team zijn. Als hockeyers tijdens de een (oefen)wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden en trainingen maar moeten hun gezondheid blijvend in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde (Corona) klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid (voor jezelf, voor je omgeving en voor de club). Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten wel binnen de 1,5 meter van desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies de regels de volgen in deze die de overheid voorschrijft. We adviseren alle leden voor wedstrijden en voor trainingen een zelftest te doen. Het kan ook zijn dat op basis van het advies van de GGD een team naar huis wordt gestuurd, maar het is van cruciaal belang dat we alle toepasselijke richtlijnen volgen. Better safe than sorry.

Heb je klachten? Blijf dan thuis en regel een test bij de GGD. Informeer je teamcoach als je positief test of in zelfisolatie/quarantaine zit.

Aanvullend op de hierboven genoemde regels gelden vanaf 25 januari 2022 de volgende regels:

– Hou 1,5 meter in acht

– In de hal een mondkapje op

– Waterflessen worden niet gedeeld

– Kom zoveel mogelijk gekleed naar de ijshal (de kleedkamers zijn niet zo groot om goed afstand te houden).

– Bij wedstrijden mag geen publiek (kijkers, bezoekers, ouders) aanwezig zijn. Bij trainingen ook niet.

– Bij wedstrijden zijn vanzelfsprekend wel de professionals/vrijwilligers aanwezig, zijnde scheidsrechters, bench-team inclusief bezetting voor de penalty deurtjes, coach, team manager, controle ouders bij de ingang (check op de QR code), en ‘rij-ouders’ van de bezoekende club. We vragen nadrukkelijk om met zo min mogelijk rij-ouders te komen, in ieder geval maximaal 1 ouder per hockeyer.

– Bij wedstrijden tot en met de U13/ATHL mogen de ouders even mee naar binnen om te helpen bij outfit en schaatsen, maar moeten daarna zo snel mogelijk weer naar buiten. Elk team zal 2 ouders/vrijwilligers hebben om hierop toe te zien.

De onderstaande regels zijn vanaf 25 januari 2022 van kracht op de hal van de ijsbaan Jaap Eden:

– Alle sporters en bezoekers van 18 jaar en ouder worden gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs en ID. Bij trainingen en bij wedstrijden. Conform de regels van de overheid, hoeven ‘werknemers’, dit zijn de vaste vrijwilligers als trainers, team managers en coachen geen QR code te laten zien. Nadrukkelijk verzoek om hier geen misbruik van te maken. De scanners bij de ingang naar de hal zijn geblokkeerd. Dit betekent dat iedereen langs de controle moet om naar binnen te kunnen. Alleen 18+ zal een geldige QR code moeten laten zien. De ouder-begeleider kaartjes en bezoekerskaartjes -die normaliter nodig zijn om de hal te betreden – zijn gedurende deze Corona-regels niet nodig. In het weekend controleert een externe organisatie de QR codes. Zij weten niet wie vaste vrijwilliger is en wie niet. Dus daarom zal aan eenieder vanaf 18 jaar de QR code worden gevraagd.

– De controle wordt gedaan bij het betreden van de ijshockeyhal via de ijshockeyingang. Door de week bij de trainingen organiseren de teams voor hun eigen uur de controle. In het weekend zal de controle samen met Jaap Eden georganiseerd worden.

– Geen QR code, geen toegang. Geen controle, geen toegang. Het niet houden aan de regels voor de controle kan consequenties hebben.

– Wedstrijden: Wij vragen het bezoekende en thuisspelende team niet eerder dan 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden. Kom zoveel mogelijk gekleed naar de ijshal (de kleedkamers zijn niet zo groot om goed afstand te houden).

– Trainingen in de hal: Elk team regelt voor de training zelf een ouder/speler om bij de ingang de controle te doen. Dit kan vanaf tenminste 30 minuten van tevoren, maar indien het team eerder naar binnen wenst te gaan, zal degene die de controle doet, er ook eerder moeten zijn. Geen vrijwilliger beschikbaar om de controle te doen, dan geen toegang. En kom zoveel mogelijk gekleed naar de ijshal (de kleedkamers zijn niet zo groot om goed afstand te houden).

– Trainingen buiten: met de pasjes kunnen de schaatsers gewoon de hekken door. Ouders die mee willen, zullen via de site van Jaap Eden of bij de zuilen buiten een ouder-bezoeker kaartje moeten regelen. Let op, om kleedkamers, horeca, toilet te betreden is een geldige QR code vereist.

– Checken van een geldig coronatoegangsbewijs kan met de eigen telefoon via de app: Corona check-app (scanner). Zie ook https://coronacheck.nl/nl/scanner/zo-werkt-scannen.

– Corona regels: Hou 1,5 meter in acht en heb je klachten of ben je in contact geweest met iemand met corona? Blijf dan thuis en laat je testen. Bij twijfel, blijf thuis. Kom je naar de hal/de ijsbaan voor een training of wedstrijd, doe een zelftest.

Wij respecteren een ieders keuze voor wel of niet vaccineren, maar wij zullen ons als vereniging aan bovenstaande regels moeten houden om ijshockey mogelijk te houden. Wij kiezen voor hockey, ijstijd, sporten, competitie en plezier op het ijs.

Wij hopen op een ieders (sportieve) begrip hiervoor.

 

 

Translation by Google

Government rules apply (www.rijksoverheid.nl / Coronavirus COVID-19). Specific rules that apply to sports and ice hockey can be found at https://nocnsf.nl/sportprotocol and at https://www.ijshockeynederland.nl/organisation/sportprotocol-corona (Sport Protocol Corona) and rules specific to our own ice rink can be found at www.jaapeden.nl. Please note that each ice rink may have its own Corona rules, which may differ from ours.

Corona protocol of the Amsterdam Tigers

The basic principle is that the Amsterdam Tigers follows government and ice hockey guidelines at all levels. If someone at the club turns out to be Corona positive, please pass this on via your team manager to the board member who is responsible for this (Pien d’Ailly). It is important to report which team it is, what the date of the positive result is and on which day the player was last at the club. A hockey player or parent with complaints is tested and will not come to the club as long as the result of the test is not known. In the event of a positive test within a team, the advice of the GGD determines what the consequences are for the rest of the team. If hockey players do not stay within 1.5 meters of another person for more than 15 minutes during a (practice) match or training, which is usually the case, the GGD will regard teammates as ‘other contacts that are not close’. These players may continue to participate in competitions and training sessions, but must continue to monitor their health and stay home as soon as one of the (Corona) complaints mentioned by the government occurs. The following applies: safety first and you take responsibility (for yourself, for your environment and for the club). So if you know that someone has been within 1.5 meters of the relevant player for more than 15 minutes, then the urgent advice applies to this person to follow the rules prescribed by the government. We advise to do before training or a game, a COVID-19 self-test. It is also possible that a team is sent home based on the advice of the GGD, but it is crucial that we follow all applicable guidelines. Better safe than sorry.

Do you have any complaints? Then stay at home and arrange a test at the GGD. Inform your team coach if you test positive or are in self-isolation/quarantine.

In addition to the rules mentioned above, the following rules will apply from 25 January 2022:

– Keep 1,5 meters in mind

– Wear a mouth cap in the hall

– Water bottles are not shared

– Come to the ice rink dressed as much as possible (the changing rooms are not so big to keep a good distance).

– No public (viewers, visitors, parents) may be present at competitions. Not even in training.

– Professionals/volunteers are, of course, present at competitions, being referees, bench team including occupation for the penalty doors, coach, team manager, control parents at the entrance (check the QR code), and ‘driving parents’ of the visiting club. We explicitly ask to come with as few driving parents as possible, in any case a maximum of 1 parent per hockey player.

– In competitions up to and including the U13/ATHL, the parents can go inside for a while to help with outfit and skating, but then have to go outside again as soon as possible. Each team will have 2 parents/volunteers to oversee this.

The rules below will be in force in the hall of the Jaap Eden ice rink from 25 January 2022:

– All athletes and visitors of 18 years and older are checked for a valid corona ticket and ID. During training and competitions. In accordance with government rules, ‘employees’, these are the regular volunteers as trainers, team managers and coaches, do not have to show a QR code. We urge you not to abuse this exception.The scanners at the entrance to the hall are blocked. This means that everyone has to go through the control to get in. Only 18+ will need to show a valid QR code. The parent-supervisor tickets and visitor tickets – which are normally needed to enter the hall – are not necessary during these Corona rules. On weekends, an outside organization checks the QR codes. They do not know who is a regular volunteer and who is not. So that’s why everyone from 18 years old and up will be asked for the QR code.

– The check is made when entering the ice hockey hall through the ice hockey entrance. During the week during the training sessions, the teams organize the control for their own hour. In the weekend the inspection will be organized together with Jaap Eden.

– No QR code, no access. No control, no access. Failure to comply with the rules for the inspection can have consequences.

– Matches: We ask the visiting and home team to be present no earlier than 60 minutes before the start of the match. There should be no audience at matches. Come to the ice rink dressed as much as possible (the changing rooms are not so big to keep a good distance).

– Training in the hall: Before training, each team arranges itself a parent/player to check at the entrance. This can be done at least 30 minutes in advance, but if the team wishes to enter earlier, the person making the check will also have to get there earlier.

Training outside: with the passes the skaters can just go through the fences. Parents who want to join will have to arrange a parent-visitor ticket via the Jaap Eden site or at the kiosks outside. Please note, a valid QR code is required to enter changing rooms, catering, toilets.

– You can check a valid corona ticket with your own phone via the app: Corona check app (scanner). See also https://coronacheck.nl/nl/scanner/zo-werkt-scannen.

–  Corona rules: Keep 1,5 meters away and do you have complaints or have you been in contact with someone with corona? Then stay home and get tested. When in doubt, stay home. If you come to the hall/skating rink for a practice or game, do a self-test.

We respect everyone’s choice of whether or not to vaccinate, but as an association we will have to stick to the above rules to keep ice hockey possible. We choose hockey, we go for as much ice time, for sport, for competition and fun on the ice.

We hope for everyone’s (sporty) understanding for this.