NIEUWSBRIEF EIND MEI 2023

mei 30, 2023 | Amsterdam Tigers, Nieuwsbrief

(English below)

Beste leden,
Het zomerseizoen voor ijshockey loopt bijna ten einde en we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Het bestuur wil in deze nieuwsbrief graag een update geven over nieuwe leden van de TC (Technische Commissie) van de club, de bouw van een nieuwe ijshal, het einde van het zomerijs en de aanstaande Algemene Ledevergadering (24 juni) n het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen.

TC-leden

Zoals al eerder vermeld, hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in de structuur van de TC. De structuur bestaat nu uit drie belangrijke onderdelen (zie bijgevoegd diagram onderaan):
A. AT Hockey Strategie Team, dat zich richt op de strategische richting van het ijshockey binnen de club.
B. TC Elite: De TC die zich bezighoudt met het eerste team en U23.
C. TC Jeugd: De TC die zich richt op de technische programma’s van de U-teams (behalve U23), ATHL en recreatieve programma’s.

De focus van de TC-structuur zal zijn om:
• Een toonaangevende sportstructuur op te zetten voor de persoonlijke ontwikkeling van de spelers. 
• Het aantal coaches te laten groeien en hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
• Een herkenbare speelstijl te creëren voor de Amsterdam Tigers.
• De clubwaarden te versterken.

Inmiddels hebben we voor de posities in deze Technische Commissies verschillen personen gevonden: 

AT Hockey Strategie Team

• Ron Berteling
• John Versteeg
• Martijn de Jager
• Jasper van den Berg
• Jeroen Kwist (tijdelijk)

 TC – Elite

• John Versteeg – 1e team
• Hennie Jaspers – Zakelijk management 1e team
• Coach U23 (nog in te vullen. Let op: IJNL heeft besloten dat U21 volgend seizoen wordt gewijzigd in U23.)

TC – Jeugd

• Ron Berteling – Jeugd U-teams
• Dax Roelofsen – Jeugd U-teams
• Tim Burke – ATHL
Vacant – Hockeyoperaties
Vacant – Coachontwikkeling

We willen alle nieuwe leden van deze Technische Commissies bedanken voor hun tijd en inzet ter ondersteuning van de club. Als je interesse hebt om een van de openstaande posities te vervullen, ideeën hebt voor nieuwe posities of contacten hebt van mensen die willen helpen, laat dit dan weten aan iemand in het bestuur. Dan kunne we deze informatie doorgeven aan de juiste TC-leden.

De TC- zal de komende tijd meer bekendmaken over het seizoen 2023-2024: 
• Coaches
• Teamselectie
• Samenwerking tussen de TC en de Senior Teams (voormalig 1e team)

 Nieuwe Jaap Eden IJsbaan

De gemeente Amsterdam heeft twee weken geleden aangekondigd dat ze één nieuwe ijshal willen bouwen. De gemeenteraad moet komende maand nog instemmen met dit plan.  Hoewel de vervanging van de bestaande hal goed nieuws is, is dit toch een teleurstelling voor alle clubs die gebruikmaken van de huidige hal, omdat er geen ruimte is voor groei of extra ijsuren. Er is een grote behoefte aan twee hallen, maar dit zal in de nabije toekomst niet worden gerealiseerd.

Het bestuur werkt hard samen met Jaap Eden en de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden. Er worden verschillende scenario’s besproken, zoals privéfinanciering, een andere locatie voor een tweede hal, een extra oefenbaan, enzovoort. De gemeente heeft gevraagd aan alle gebruikers van de hal om te wachten op de formele beslissing, voordat er over alternatieve scenario’s kan worden gesproken. Sommigen van jullie hebben aangeboden om te helpen in deze volgende fase. Iedereen met contacten bij de gemeente, expertise in bouwzaken, een achtergrond in architectuur, ervaring met fondsenwerving of financiële expertise is van harte welkom om ons te ondersteunen.

Vroegtijdig einde van het zomerijs

Jaap Eden heeft vorige week aangekondigd dat ons zomerijsrooster noodgedwongen op 28 mei stopt vanwege technische problemen in de ijsbaan met uitstulpingen op het ijsoppervlak, veroorzaakt door ijsophoping. Dat is drie weken eerder dan gepland. Deze beslissing is genomen in de hoop dat dit probleem is verholpen voor de start van het regulieren seizoen. Alle teams zijn op de hoogte gebracht en we zullen zo spoedig mogelijk restituties verstrekken. Daarnaast wordt er gekeken of er nog trainingsmogelijkheden zijn in Hoorn. 

Algemene Ledenvergadering

De ALV is gepland op 24 juni in de late namiddag. We zullen de formele aankondiging binnen enkele weken doen. Ons plan is om aansluitend een borrel en buffet te organiseren als afsluiting van het seizoen. We hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.

Opzegging lidmaatschap

Voor de leden die onverhoopt hun lidmaatschap voor komend seizoen 2023-2024 willen opzeggen: dit moet gebeuren voor 1 juli 2023.

Tot slot willen we alle leden bedanken voor een geweldig seizoen 2022-2023 en kijken we uit naar weer een nieuw ijshockeyjaar dat in september begint.
 
Met vriendelijke en sportieve groet,

Het bestuur van Amsterdam Tijgers. 

 ———————————————————

— English version — 
Dear Members,
As summer ice hockey is nearing an end we have been actively preparing for next season. The bestuur would like to provide an update on:

 • new members in the TC (Technische Commissie),
 • the new rink,
 • the end of summer season, 
 • the ALV (Annual General Meeting) on the 24th of June, and
 • the membership termination deadline for next season. 
 1. TC Member Announcement

As mentioned in our end of season newsletter we have made several changes to the structure of the TC for which we now have three key elements to the TC (see diagram at the end). 

 1. AT Hockey Strategy Board which will focus on the strategic hockey direction hockey of the club.
 2. TC Elite: A dedicated TC focusing on the 1st team and U23
 3. TC Youth: A dedicated TC that will focus on the technical programs of the U teams (besides U23), ATHL, and recreational programs.


The focus of the TC structure will be to:

 • Develop a leading sporting structure where players can develop as ice hockey players and as people
 • Grow the number of coaches and develop their skill levels
 • Formalise an Amsterdam Tigers style of play
 • Enhance club values


We would like to announce that we have filled several of the positions in the various boards:

* AT Hockey Strategy Board

 • Ron Berteling
 • John Versteeg
 • Martijn de Jager
 • Jasper van den Berg
 • Jeroen Kwist (temporary)

* TC – Elite

 • John Versteeg – 1st team
 • Hennie Jaspers – 1st team business management
 • Coach U23 (to be determined)
  • Note: IJNL has decided that U21 will be changed to U23 next season

* TC – Youth

 • Ron Berteling – Youth U teams
 • Dax Roelofsen – Youth U teams
 • Tim Burke – ATHL
 • Open – Hockey operations 
 • Open – Coach development


We would like to thank all of the new members for their time and effort in supporting the club. If anybody has any interest in supporting any of the open positions, has ideas for new positions, or has contacts for people who are willing to help then please let someone in the bestuur know and we will pass that information on to the appropriate TC members. 
In the near future this group will come with announcements as it relates to the 2023-2024 season concerning:

 • Coaches
 • Team selection
 • Working on interface TC and the Senior Teams (ex-1st team)


2. New Jaap Eden Rink
Two weeks ago the City of Amsterdam came with the announcement that they tentatively approved (full approval expected end of June 2023) one new hall. Even though the replacement of the existing hall is good news, this is still a disappointment for all the clubs using the existing hall as there will be no room for growth or availability of additional ice time. There is a desperate need for two halls and that need will not be realized in the foreseeable future. 
The bestuur is working hard with Jaap Eden and the city to see what is possible. Scenarios around whether we can provide private financing, a different location for a second hall, another krabbelbaan, etc. are all being discussed. The city had requested all the hall users to await the formal decision before any alternate scenarios could be discussed. Some of you have offered to help in this next phase. Anybody with city contacts, building expertise, architectural background, fundraising experience, and fiscal experience is very welcome to provide us with assistance. 

3. Premature ending of summer ice
Jaap Eden announced last week that our summer ice schedule will need to end on May 28th (3 weeks early) due to technical difficulties in the ice hall with bulging ice surfaces around the main ice (due to ice build-up). This decision was made in order to reduce any risks of this issue causing disruption to the regular season 2023-2024 (the regular season is the priority). All the teams have been notified and we will provide refunds in due course. 

4. Annual General Meeting – Saturday the 24th of June
The AGM is planned for June 24th in the late afternoon. We will make a formal announcement in the next several weeks. Our plan is to have drinks and a buffet after the AGM as a nice way to end the season. We hope that as many members as possible can attend. 

5. IMPORTANT: Membership Termination
Please remember that membership termination for the 2023-2024 season has to take place before July 1st 2023. 

Finally, we want to thank all the members for a wonderful season 2022-2023 season and we look forward to another ice hockey year starting in September. 

Met sportieve groet,
Het bestuur

TC structuur 2023-2024

Lees ook:

U23 Tigers timmeren aan de weg

U23 Tigers timmeren aan de weg

Vergeleken met afgelopen jaren is het nieuwe hoogste jeugdteam van de Amsterdam Tigers volwassener. De leeftijdsgrens is twee jaar opgerekt en de competitie is uitgebreid met drie teams. Het speltempo van het team, dat dit jaar onder de zorg van Marc Buiting, Mark van...

Lees meer