Voorlopige corona maatregelen Amsterdam Tigers

aug 25, 2020 | Amstel Tijger Nieuws

In verband met Covid 19 (English text available below) moeten er een aantal voorzorgen in acht genomen geworden om eventuele besmetting te voorkomen. Dat begint uiteraard met de basis regels zoals: Houd sociale afstand 1,5m; a) als je ouder bent dan 12jr en jonger dan 18jr: 1,5m tot anderen van 18jr en ouder; b) als je 18jr of ouder bent: 1,5m tot anderen ouder dan 12jr, geen handen schudden of elkaar omhelzen, veelvuldig handen wassen, in elleboog hoesten en bij (milde) gezondheidsklachten thuis blijven.
Daarnaast verzoeken wij zoveel mogelijk in zo volledig mogelijke uitrusting naar de hal te komen er kan geen- of slechts zeer beperkt gebruik gemaakt worden van de kleedkamers.
Tevens verzoeken wij iedereen zo min mogelijk gebruik te maken van het OV voor verplaatsing naar de hal.

Toch een mooi vooruitzicht, met 2 weken start ons seizoen weer! Hierbij willen wij 3 onderwerpen bij jullie onder de aandacht brengen:

  • Corona/Covid-19 maatregelen.
  • Vacature: coördinator scheidsrechters.
  • “Witte rook” sessies voor de ouders/verzorgers om dit jaar (wederom) vrijwilliger te zijn, op 6/9 en 8/9.

  Due to covid 19 we’ll have to take certain measures and precautions to avoid possible contagion.
Starting with the basic rules: keep 1.5 mtr distance, no handshaking or embraces, regular washing of the hands cough or sneeze in your elbow and stay home with mild complaints.
On top of that we request everybody to arrive as fully dressed in gear as possible as there will be very little or no room to use the dressing rooms.
Please make as little use of public transport to come to the rink as possible.

Within 2 weeks (September 6th) our season will start, which we are all very happy about. Hereby we have 3 topics to share with you:

  • Corona/Covid-19 measures.
  • Vacancy: Referee Co-ordinator.
  • “White smoke” sessions for parents/guardians to become (again) volunteer on 6/9 and 8/9: (rest of the text follows below).

——————————————————————————————————————–

Maatregelen

1: Covid-19 maatregelen in de Jaap-Eden hal & Amsterdam Tigers
Als ijshockeyclub Amsterdam Tigers en, in samenwerking met Jaap Eden, nemen we Covid-19 voorzorgsmaatregelen om een veilige sportomgeving te garanderen en de kansen voor ons om de oorzaak van een nieuwe uitbraak te zijn te verkleinen. Alle regels van het RIVM, onze overheid, onze stad, Jaap Eden en ook het NOC * NSF zijn op ons van toepassing. We wachten nog op de regels van Jaap Eden. Maar de tijd gaat snel, het seizoen start, daarom willen we jullie de maatregelen meedelen zoals ze er nu voor staan. Deze maatregelen zullen van invloed zijn op hoe we dit seizoen sporten of kijken naar sport. Wij denken dat we het er allemaal over eens zijn dat veiligheid onze eerste prioriteit moet zijn en dat we de steun van de hele organisatie nodig hebben om elk risico voor het seizoen te vermijden. We willen jullie er ook allemaal aan herinneren dat de Covid-19-maatregelen voortdurend veranderen en dat dit kan leiden tot verschillende maatregelen op elk moment voor of tijdens het seizoen. Jullie medewerking en begrip worden zeer op prijs gesteld.

Definitie van gezondheidsklachten in het licht van Corona
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts

De basis regels
Voel je je ziek met (zelfs milde) gezondheidsklachten: het is belangrijk dat je thuis blijft en een officiële Covid-19 test regelt
Houd sociale afstand, 1,5 meter (als je ouder bent dan 18 jaar)
Geen hand schudden
Was uw handen vaak
Werk waar mogelijk vanuit huis
Vermijd drukke gebieden
Als u in de buurt was met iemand met gezondheidsklachten, blijf dan thuis (gedurende ten minste 24 uur nadat alle getroffenen vrij zijn van gezondheidsklachten)
Als u in de buurt was met iemand met Covid-19: blijf dan thuis, ga in zelf isolatie en regel een officiële Covid-19 test
Nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes

De ijshockey ‘Corona’ regels

De bovenstaande geldende basisregels
Krijgt u tijdens de training (zelfs milde) gezondheidsklachten, ga dan naar huis
Kom alleen naar Amsterdam Tigers als je een training of een wedstrijd hebt
Vermijd openbaar vervoer, ga lopend / fietsend (liefst geen auto) samen delen / niet rijden)
In volle uitrusting op de ijsbaan verschijnen (als Jaap Eden ons laat weten dat we gebruik kunnen maken van de kleedkamers, dan laten we jullie dit weten)
Douche thuis; gebruik toilet thuis voor vertrek naar de ijsbaan (als Jaap Eden ons informeert dat we gebruik kunnen maken van de kleedkamers, dan laten we jullie dit weten)
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training opdagen; verzamel op de daarvoor bestemde plek.
Was je handen voor en na je bezoek aan de ijsbaan
Geen handen schudden
Volg de instructies van de trainer / coach, Amsterdam Tigers bestuur en staf van Jaap Eden
Blijf als team samen, zeker als er meer teams in het gebouw aanwezig zijn
Gebruik je eigen trainingsmateriaal
Deel je drinkfles en handdoeken niet met anderen
Na de training verlaat je Jaap Eden en ga je naar huis

Regels voor de ouders/verzorgers
De bovenstaande geldende basisregels
De hierboven genoemde regels voor ijshockey
Breng uw kind niet naar de ijsbaan als uw kind of een van uw familie thuis gezondheidsklachten heeft
U mag niet blijven om naar de training te kijken. Dus geen ouders in de ijshal.
Volg de instructies van de trainer / coach, bestuur van Amsterdam Tigers en staf van Jaap Eden
Zorg voor een zo kort mogelijke breng- en ophaaltijd
Kom bij voorkeur niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training opdagen
Maak thuis alle materialen grondig schoon

Regels voor de coaches/trainers/team managers
De bovenstaande geldende basisregels
De hierboven genoemde regels
Spelers tot 12 jaar en een trainer / coach (indien volwassen) hoeven de afstand van 1,5 meter niet aan te houden
Spelers van 13 tot 18 jaar hoeven de afstand van 1,5 meter niet aan te houden , maar moeten wel 1,5 meter afstand houden tot de trainer / coach (boven de 18 jaar)
Spelers en coaches / trainers van 18 jaar en ouder moeten waar mogelijk de afstand van 1,5 meter houden
Bij teamwissel gebeurt tussen 2 trainingen, zorg ervoor dat één team als eerste het ijs verlaat (1,5 meter afstand tussen de spelers vanaf 18 jaar). Het andere team wacht op afstand
Straf een speler niet als hij thuis blijft
Moedig aan om voor en na de training handen te wassen
Vermijd een training met een mix van spelers van boven en onder de 18 jaar
Maximale spelers op het ijs is 30
Je mag spelers wegsturen als ze gezondheidssymptomen / klachten hebben
Je mag spelers en ouders wegsturen als ze de Covid-19 regels niet volgen, maar geef ajb eerst een uitleg met het waarom

Regels bij wedstrijden
Probeer afstand te houden
De officials-buiten-het-ijs (in de bench) dragen een mondkapje
Maak de bank, strafbanken, deurgrepen na de wedstrijd schoon
Voor de scheidsrechter: kom opdagen in uniform; gebruik je eigen handdoek / fles; hou afstand; informeer de bench met signalen (ipv door de opening alles door te geven)

Voor de Covid-19 regels verwijzen we ook naar ijshockeynederland.nl.
Als we de aanvullende regels van Jaap Eden ontvangen, laten we je dat weten. Dit zal dan waarschijnlijk gaan over routing (aparte ingang en uitgang), publiek voor de wedstrijden, gebruik kleedkamers, douches en toiletten & hun schoonmaakprotocol
Voor de ijshockeyschool (om de spullen te lenen) volgt nog aparte communicatie

Wedstrijden 1e team
We realiseren ons dat jullie Tigers graag de wedstrijden van ons 1e team willen zien. We zijn aan veel beperkingen gebonden om publiek bij een wedstrijd te hebben. We hebben de seizoenskaarten verkocht om ervoor te zorgen dat ons 1ste team dit seizoen kan spelen (vanuit een budgetperspectief). De tickets zorgen ervoor dat de club geen extra kosten hoeft te maken voor ons 1e team. Deze kosten worden betaald door spelers (contributies), sponsors en seizoenskaarthouders. Ze kochten deze tickets onder de voorwaarde dat als er helemaal geen wedstrijden zijn, ze geen terugbetaling van hun abonnementskosten gaan krijgen (ze worden in wezen sponsor). Uiteraard hopen en verwachten we met alle maatregelen dat sommige bezoekers de thuiswedstrijden van ons 1e team mogen zien en zullen we je op de hoogte houden van de mogelijkheid om 1e teamwedstrijden te zien.

2: Vacature scheidsrechter coördinator
We hebben nog steeds behoefte aan de scheidsrechter coördinator. Een cruciale rol die vervuld moet worden voordat het seizoen begint. Als coördinator regel je alle scheidsrechters & officials t/m U16 en voor de seniorenploegen en organiseer je trainingen over de regels (misschien wordt dit in 2020-2021 zelfstudie).
Wie is bereid deze verantwoordelijkheid te nemen? Neem dan contact op met het AT Board.

3: “Witte rook” sessies voor ouders / verzorgers om (weer) vrijwilliger te worden.
Geen club, geen wedstrijd, geen training, geen wedstrijd van ons 1ste team kan zonder clubvrijwilligers. Ze zijn essentieel voor het succes van onze club. We zijn dankbaar voor al onze vrijwilligersondersteuning.
De informatiesessies voor de ouders / verzorgers zijn op zondag 6 september (tijdens de training, buiten) en op dinsdag 8 september (tijdens de training, buiten). NB Andere data dan vermeld in eerdere communicatie!

Blijf gezond, houd je aan de regels en plezier met ijshockey!

Vriendelijke groet,
Bestuur Amsterdam Tigers

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Dear Tigers and parents/guardians,

Within 2 weeks (September 6th) our season will start, which we are all very happy about. Hereby we have 3 topics to share with you:
Corona/Covid-19 measures
Vacancy: Referee Co-ordinator
“White smoke” sessions for parents/guardians to become (again) volunteer on 6/9 and 8/9

Measures

1: Covid-19 measures at the Jaap-Eden hal & Amsterdam Tigers
As the Amsterdam Tigers ice hockey club and, in conjunction with Jaap Eden, we are taking Covid-19 precautions to ensure a safe sporting environment and to reduce the opportunities for us to be the cause of a further outbreak. All the rules set out by RIVM, our government, our city, Jaap Eden and also the NOC*NSF are applicable to us. We are still waiting for the rules of Jaap Eden. But with time running out fast, we wanted to communicate to you the measures as they stand now. These measures will have an impact on how we play or watch sport this season. We think we all agree that safety should be our number one priority and we need the whole organisation’s support to avoid any risk to the season.

We would also like to remind you all that the Covid-19 measures are constantly changing and this can lead to different measures at any time before or during the season. Your co-operation and understanding will be very much appreciated.

Definition of health complaints:
Nasal cold, stuffiness, coughing, fever, any -even mild- health complaints

The base rules are:
Do you feel sick with any (even mild) health complaints: it is important that you stay at home and arrange an official Covid-19 test
Keep social distance, 1,5 meter (when above 18 years of age)
No hand shaking
Wash your hands often
Work from home whenever possible
Avoid busy areas
If you were around with someone with any health complaints then stay at home (for at least 24 hours after all affected are free of any health complaints)
If you were around with someone with Covid-19, stay at home and go in self-isolation for 14 days and range an official Covid-19 test
Sneeze in your elbow, use paper handkerchiefs

Rules for ice hockey
The above applicable base rules
If you get any (even mild) health complaints during training, go home
Only come to Amsterdam Tigers when you have training or a game
Avoid public transport, travel walking/by bike (preferably no car-sharing/no drive together)
Show up in full gear at the rink (when Jaap Eden informs us we can use the locker rooms, we will let you know)
Shower at home; use toilet at home before leaving to the rink (when Jaap Eden informs us we can use the locker rooms, we will let you know)
Do not show up earlier than 10 minutes before the training; gather at the designated spot
Wash your hands before and after your visit at the rink
No hand-shaking (a first-bump)
Follow the instructions of the trainer/coach, Amsterdam Tigers board members and staff of Jaap Eden
Stay as team together, especially when there are more teams present in the building
Use your own training materials
Do not share your drink bottle and towels
After the training, leave Jaap Eden and go home

Rules for the parents/guardians
The above applicable base rules
The above mentioned rules for ice hockey
Do not bring your child to the rink when your child, one of your family at home has any health complaints
You are not allowed to watch the training
Do follow the instructions of the trainer/coach, Amsterdam Tigers board members and staff of Jaap Eden
Make sure the drop-off and pick-up time is as short as possible
Do not show up earlier than 10 minutes before the start of the training
Clean the gear thoroughly at home

Rules for the coaches/trainers/team managers
The above applicable base rules
The above mentioned rules
Players up to 12 years old and a trainer/coach (when adult) do not have to keep the 1,5 meter distance
Players 13 up to 18 years old do not have to keep the 1,5 meter distance to one-another, but do have to keep 1,5 meter distance to the trainer/coach (when above 18 years)
Players and coaches/trainers from 18 years and older do have to keep the 1,5 meter distance where possible
When a team change occurs between 2 trainings, make sure one team leaves the ice first (1,5 meter distance between the players when above 18 year). The other team waits at a distance
Do not ‘punish’ a player for staying at home
Encourage washing hands before and after the training
Avoid a training with a mix of players above and below 18 years
Maximum players on the ice is 30
You are allowed to send players away if they have any health symptoms/complaints
You are allowed to send players & parents away if they do not follow the Covid-19 rules, but first explain the issue to them
Rules for games
Try to keep distance, re-arrange the bench desk if possible
For the off-ice officials, please do wear a mask
Clean bench, penalty benches, door handles after the game
For the referee: please show up in uniform; use your own towel/bottle; keep distance; inform the bench with hand signs

We refer also to ijshockeynederland.nl for the Covid-19 rules.
When we receive the additional rules from Jaap Eden we will inform you. This will probably regard routing (separate entrance and exit), public for the games, the use of locker rooms and toilets, their cleaning protocol
For the ice hockey school (to borrow the gear) we will communicate separately

Games 1st team
We realize you Tigers would like to see the games of our 1st team. We are bound to many restrictions for having general public at a game. We have sold the season tickets to secure our 1st team can play at all this season (from a budget perspective). The tickets ensure that the club does not have to incur additional costs for our 1st team. These costs are paid by players (contributions), sponsors and season ticket holders. They bought these tickets under the condition that if there are no games at all that they would not receive a refund of their season ticket costs (they essentially become a sponsor). Of course we hope and expect with all measures that some visitors are allowed to see the home games of our 1st team and we will keep you updated on the possibility of seeing 1st team games.

2: Vacancy referee coordinator
We are still in need for the referee coordinator. A crucial role which have to be fulfilled before the season starts. As coordinator you arrange all referees up to U16 and for the senior teams and you organize training sessions about the rules (maybe this will be self-study in 2020-2021).
Who is willing to take this responsibility? Please contact the AT Board.

3: “White smoke” sessions for parents/guardians to become (again) volunteer.
No club, no game, no training, no game of our 1st team can happen without club volunteers. They are essential to the success of our club. We are grateful for all our volunteer support.
The information sessions for the parents/guardians are on Sunday, September 6 (during the training, outside) and on Tuesday, September 8 (during the training, outside). NB Different dates than mentioned in earlier communication!

Stay safe and enjoy hockey!

Best regards, Board Amsterdam Tigers

Lees ook:

Bench Cursus

Donderdag 22 en 29 september van 20.00 uur tot 22.00 uur organiseren wij een bench-cursus voor onze leden. Deze cursus vind plaats in de Ron Berteling Lounge op de Jaap Edenbaan, onder leiding van Peter Teunissen. Wij roepen iedereen die deze cursus wil doen op zich...

Lees meer

Gas terugnemen

Na 2 Corona-jaren willen we in de ijshal weer gewoon een hele winter kunnen schaatsen. In de maatschappij speelt nu echter wel een gas-crisis. Wat betekent dat voor de ijsbaan? De overdekte ijshal gebruikt normaal gesproken relatief veel gas. We moeten hier...

Lees meer