Update Corona

sep 4, 2020 | Amstel Tijger Nieuws

Beste Tijgers, beste ouders/verzorgers,

Jaap Eden heeft ons haar Covid-19 regels doorgegeven (zie ook hun site: jaapeden.nl). Vervolgens hebben wij onze eigen regels aangepast (zie ook hieronder). De regels worden ook geplaatst op onze website.
Toegang tot de ijshal gaat alleen met een pas. Bezoekers (alleen ouders van kinderen t/m 12 jaar) kunnen via de site van Jaap Eden een toegangskaartje regelen; onze leden hebben een eigen pas. Wij hebben Jaap Eden geïnformeerd wie de coaches, trainers, teammanagers, TC leden etc. zijn, zodat zij ook toegang krijgen. Of dat deze zondag al rond is, weet ik niet.

Jaap Eden heeft looproutes vastgesteld en een rooster voor het omkleden aan de linker- of rechterkant van de schaatsbaan. Kleedkamers (en dus ook douches) kunnen niet worden gebruikt bij de trainingen en wedstrijden (behalve voor U19 en het 1ste team). Indien nodig kunnen de vrouwen de 2 kleine kleedkamers meteen rechts gebruiken. Al blijft het verzoek staan om bij voorkeur zoveel mogelijk gekleed in je uitrusting te arriveren.

Het blijft voor ons allemaal van belang deze regels te volgen, we willen tenslotte ons seizoen starten.

Vriendelijke groet,
Bestuur Amsterdam Tigers

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Dear Tigers, dear parents/carers,
Jaap Eden has informed us with their Covid-19 rules (check: jaapeden.nl). Following their rules, I have updated our rules (see below). We will publish our rules also on our website.
Access to the hall is only possible with a pas. Parents (only to join their children up to 12 years) can apply via the site of JaapEden a ticket to get access. Our members have their own pass to get in. We have informed Jaap Eden who our coaches, trainers, teammanagers, TC are, so they will have access as well. If all is set for coming Sunday, I do not know.
Jaap Eden has designed routes and a schedule for the site of the rink where you can dress. Lockers (and showers) cannot be used during training and games (except for U19 and our 1st team). For our women, if needed they can use the 2 little locker rooms, directly to the right after the entrance. We prefer everyone shows up in gear.
It is for all us important to follow the rules. SOS = safe our season! 
Kind regards,
Board Amsterdam Tigers
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Beste Tijgers, beste ouders/verzorgers, 

Mooi vooruitzicht, ons seizoen start weer! Met deze mail willen wij 3 onderwerpen bij jullie onder de aandacht brengen:

  1. Corona/Covid-19 maatregelen
  2. Vacature: coördinator scheidsrechters √ ingevuld, dank!
  3. “Witte rook”  sessies voor de ouders/verzorgers om dit jaar (wederom) vrijwilliger te zijn, (datum volgt)

1: Covid-19 maatregelingen in de Jaap-Eden hal & Amsterdam Tijgers

Als ijshockeyclub Amsterdam Tijgers en, in samenwerking met Jaap Eden, nemen we Covid-19 voorzorgsmaatregelen om een veilige sportomgeving te garanderen en de kansen voor ons om de oorzaak van een nieuwe uitbraak te zijn te verkleinen. Alle regels van het RIVM, onze overheid, onze stad, Jaap Eden en ook het NOC * NSF zijn op ons van toepassing. De maatregelen zullen van invloed zijn op hoe we dit seizoen sporten of kijken naar sport. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat veiligheid onze eerste prioriteit moet zijn en dat we de steun van de hele organisatie nodig hebben om elk risico voor het seizoen te vermijden. We willen jullie er ook allemaal aan herinneren dat de Covid-19-maatregelen voortdurend veranderen en dat dit kan leiden tot verschillende maatregelen op elk moment voor of tijdens het seizoen. Jullie medewerking en begrip worden zeer op prijs gesteld. 

Definitie van gezondheidsklachten in het licht van Corona

  • neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en smaak (zonder neusverstopping)

De basis regels

  • Voel je je ziek met (zelfs milde) gezondheidsklachten: het is belangrijk dat je thuis blijft en een officiële Covid-19 test regelt
  • Houd sociale afstand 1,5m:
  • a) als je ouder bent dan 12jr en jonger dan 18jr: 1,5m tot anderen van 18jr en ouder 
  • b) als je 18jr of ouder bent: 1,5m tot anderen ouder dan 12jr
  • Geen hand schudden
  • Was uw handen vaak
  • Werk waar mogelijk vanuit huis
  • Vermijd drukke gebieden
  • Als u in de buurt was met iemand met gezondheidsklachten, blijf dan thuis (gedurende ten minste 24 uur nadat alle getroffenen vrij zijn van gezondheidsklachten)
  • Als u in de buurt was met iemand met Covid-19: blijf dan thuis, ga in zelf isolatie en regel een officiële Covid-19 test bij klachten
  • Nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes

De ijshockey ‘Corona’ regels

  • De bovenstaande geldende basisregels
  • Krijgt u tijdens de training (zelfs milde) gezondheidsklachten, ga dan naar huis
  • Kom alleen naar Amsterdam Tijgers als je een training of een wedstrijd heeft
  • Vermijd openbaar vervoer, ga lopend / fietsend (liefst geen auto) samen delen / niet rijden)
  • In bijna volledige uitrusting op de ijsbaan verschijnen (NB er zijn geen kleedkamers beschikbaar om gebruik van te maken bij de trainingen en wedstrijden; alleen voor U19 en het 1st team)
  • Douche thuis; gebruik toilet thuis voor vertrek naar de ijsbaan (NB er kan niet gedoucht worden na de training en na een wedstrijd)
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training opdagen; verzamel op de daarvoor bestemde plek (zie de bijlage van Jaap Eden met de routes en de kant van de ijsbaan waar je je verder kan omkleden)
  • Was je handen voor en na je bezoek aan de ijsbaan
  • Geen handen schudden
  • Volg de instructies van de trainer / coach, Amsterdam Tijgers bestuur en staf van Jaap Eden
  • Blijf als team samen, zeker als er meer teams in het gebouw aanwezig zijn
  • Gebruik je eigen trainingsmateriaal
  • Deel je drinkfles en handdoeken niet met anderen
  • Na de training verlaat je Jaap Eden binnen 30 minuten en ga je naar huis

Regels voor de ouders/verzorgers

  • De bovenstaande geldende basisregels
  • De hierboven genoemde regels voor ijshockey
  • Breng uw kind niet naar de ijsbaan als uw kind of een van uw familie thuis gezondheidsklachten heeft
  • U mag niet blijven om naar de training te kijken, tenzij uw kind 12 jaar of jonger is
  • Volg de instructies van de trainer / coach, bestuur van Amsterdam Tijgers en staf van Jaap Eden
  • Zorg voor een zo kort mogelijke breng- en ophaaltijd
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training opdagen
  • Maak thuis alle materialen grondig schoon

Regels voor de coaches/trainers/team managers

  • De bovenstaande geldende basisregels
  • De hierboven genoemde regels
  • Spelers tot 12 jaar en een trainer / coach (indien volwassen) hoeven de afstand van 1,5 meter niet aan te houden
  • Spelers van 13 tot 18 jaar hoeven de afstand van 1,5 meter niet aan te houden, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden tot de trainer / coach (18 jaar en ouder)
  • Spelers en coaches / trainers van 18 jaar en ouder moeten waar mogelijk de afstand van 1,5 meter houden
  • Als er een teamwissel is tussen 2 trainingen, zorg ervoor dat één team als eerste het ijs verlaat (1,5 meter afstand tussen de spelers vanaf 18 jaar). Het andere team wacht op afstand
  • Straf een speler niet als hij thuis blijft
  • Moedig aan om voor en na de training handen te wassen
  • Maximale spelers op het ijs is 30
  • Je mag spelers wegsturen als ze gezondheidssymptomen / klachten hebben
  • Je mag spelers en ouders wegsturen als ze de Covid-19 regels niet volgen, maar geef ajb eerst een uitleg met het waarom

Regels bij wedstrijden

  • Probeer afstand te houden
  • De officials-buiten-het-ijs (in de bench) dragen een mondkapje
  • Maak de bank, strafbanken, deurgrepen na de wedstrijd schoon
  • Voor de scheidsrechter: kom opdagen in uniform; gebruik je eigen handdoek / fles; hou afstand; informeer de bench met signalen (ipv door de opening alles door te geven)
  • Van ijhockeynederland.nl hebben we inmiddels aanvullende regels ontvangen over Covid-19 voor de scheidsrechters. Deze hebben we op onze site geplaatst


Voor de Covid-19 regels verwijzen we ook naar ijshockeynederland.nlZie ook onze eigen site en die van Jaap Eden (jaapeden.nl). 

 
SkatingBetty / Toon
Toon zal vanwege de Corona-regels niet aanwezig zijn in de ijshal. Je kan hem mailen/bellen -tijdens kantooruren- om een afspraak met hem te maken in zijn winkel in Badhoevedorp (Lorentzplein 42). 
Wedstrijden 1e team
We realiseren ons dat jullie Tijgers graag de wedstrijden van ons 1e team willen zien. We zijn aan veel beperkingen gebonden om publiek bij een wedstrijd te hebben. We hebben de seizoenskaarten verkocht om ervoor te zorgen dat ons 1ste team dit seizoen kan spelen (vanuit een budgetperspectief). De tickets zorgen ervoor dat de club geen extra kosten hoeft te maken voor ons 1e team. Deze kosten worden betaald door spelers (contributies), sponsors en seizoenskaarthouders. Ze kochten deze tickets onder de voorwaarde dat als er helemaal geen wedstrijden zijn, ze geen terugbetaling van hun abonnementskosten gaan krijgen (ze worden in wezen sponsor). Uiteraard hopen en verwachten we met alle maatregelen dat sommige bezoekers de thuiswedstrijden van ons 1e team mogen zien en zullen we je op de hoogte houden van de mogelijkheid om 1e teamwedstrijden te zien.
Publiek bij wedstrijden andere teams
We zijn in overleg met Jaap Eden hoe dit te organiseren. Wordt vervolgd. 

2. Scheidsrechter coordinator
Veel dank aan Matthieu en Duane die dit samen gaan doen!

3: “Witte rook” sessies voor ouders / verzorgers om (weer) vrijwilliger te worden.
Geen club, geen wedstrijd, geen training, geen wedstrijd van ons 1ste team kan zonder clubvrijwilligers. Ze zijn essentieel voor het succes van onze club. We zijn dankbaar voor al onze vrijwilligersondersteuning.
De informatiesessies voor de ouders / verzorgers worden via Zoom georganiseerd. Datum volgt nog. 

Blijf gezond, houd je aan de regels en plezier met ijshockey!
Vriendelijke groet,
Bestuur Amsterdam Tigers
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Dear Tigers and parents/guardians,
Our season will start, which we are all very happy about. In this email we have 3 topics to share with you:

  1. Corona/Covid-19 measures
  2. Vacancy:  Referee Co-ordinator √ filled, thank you! 
  3. “White smoke” sessions for parents/guardians to become (again) volunteer on 6/9 and 8/9

1: Covid-19 measures at the Jaap-Eden hal & Amsterdam Tigers
As the Amsterdam Tigers ice hockey club and, in conjunction with Jaap Eden, we are taking Covid-19 precautions to ensure a safe sporting environment and to reduce the opportunities for us to be the cause of a further outbreak. All the rules set out by RIVM, our government, our city, Jaap Eden and also the NOC*NSF are applicable to us. These measures will have an impact on how we play or watch sport this season. I think we all agree that safety should be our number one priority and we need the whole organizations support to avoid any risk to the season.  We would also like to remind you all that the Covid-19 measures are constantly changing and this can lead to different measures at any time before or during the season. Your co-operation and understanding will be very much appreciated.

Definition of  health complaints:

  • Nasal cold, stuffiness, coughing, fever, loosing taste and smell (without having a nasal cold), any -even mild- health complaints

The base rules are:

  • Do you feel sick with any (even mild) health complaints: it is important that you stay at home and arrange an official Covid-19 test
  • Keep social distance, 1,5 meter:
    • a) if you are older than 12 yers and younger than 18 hrs: 1,5 meter distance to those who are 18 yrs and older
    • b) if you are 18 yrs or older: 1,5 meter to all older than 12 years
  • No hand shaking
  • Wash your hands often
  • Work from home whenever possible
  • Avoid busy areas
  • If you were around with someone with any health complaints then stay at home (for at least 24 hours after all affected are free of any health complaints)
  • If you were around with someone with Covid-19, stay at home and go in self-isolation for 14 days and range an official Covid-19 test
  • Sneeze in your elbow, use paper handkerchiefs

Rules for ice hockey

  • The above applicable base rules
  • If you get any (even mild) health complaints during training, go home
  • Only come to Amsterdam Tigers when you have training or a game
  • Avoid public transport, travel walking/by bike (preferably no car-sharing/no drive together)
  • Show up in almost full gear at the rink (NB there will be no locker rooms available to use before/after training and games; with an exception for U19 and our 1st team)
  • Shower at home; use toilet at home before leaving to the rink ((NB no use of the showers after a game/training)
  • Do not show up earlier than 10 minutes before the training; gather at the designated spot (see enclosed the overview of Jaap Eden with walking routes and a schedule for dressing on the benches on the left or right site of the rink)
  • Wash your hands before and after your visit at the rink
  • No hand-shaking (a first-bump)
  • Follow the instructions of the trainer/coach, Amsterdam Tigers board members and staff of Jaap Eden
  • Stay as team together, especially when there are more teams present in the building
  • Use your own training materials
  • Do not share your drink bottle and towels
  • After the training, leave asap Jaap Eden and go home

Rules for the parents/guardians

  • The above applicable base rules
  • The above mentioned rules for ice hockey
  • Do not bring your child to the rink when your child, one of your family at home has any health complaints
  • You are not allowed to watch the training, unless your child is 12 years or younger
  • Do follow the instructions of the trainer/coach, Amsterdam Tigers board members and staff of Jaap Eden
  • Make sure the drop-off and pick-up time is as short as possible
  • Do not show up earlier than 10 minutes before the start of the training
  • Clean the gear thoroughly at home

Rules for the coaches/trainers/team managers

  • The above applicable base rules
  • The above mentioned rules
  • Players up to 12 years old and a trainer/coach (when adult) do not have to keep the 1,5 meter distance
  • Players 13 up to 18 years old do not have to keep the 1,5 meter distance to one-another, but do have to keep 1,5 meter distance to the trainer/coach (when 18 years or older)
  • Players and coaches/trainers from 18 years and older do have to keep the 1,5 meter distance where possible
  • When a team change occurs between 2 trainings, make sure one team leaves the ice first (1,5 meter distance between the players when 18 year or older). The other team waits at a distance
  • Do not ‘punish’ a player for staying at home
  • Encourage washing hands before and after the training
  • Maximum players on the ice is 30
  • You are allowed to send players away if they have any health symptoms/complaints
  • You are allowed to send players & parents away if they do not follow the Covid-19 rules, but first explain the issue to them

Rules for games

  • Try to keep distance, re-arrange the bench desk if possible
  • For the off-ice officials, please do wear a mask
  • Clean bench, penalty benches, door handles after the game
  • For the referee: please show up in uniform; use your own towel/bottle; keep distance; inform the bench with hand signs
  • ijshockeynederland.nl has provided us with additional rules for the referees. We have added them to our site
For the Covid-19 rules we also refer to ijshockeynederland.nl, and our own site + of course the one of Jaap Eden (jaapeden.nl). 
 
SkatingBetty / Toon
Due to the Corona measures, Toon will not be present in the hall. You can call or mail him (during working hours) to make an appointment or visit him in his shop in Badhoevedorp (Lorentzplein 42). 

Games 1st team

We realize you Tigers would like to see the games of our 1st team. We are bound to many restrictions for having general public at a game. We have sold the season tickets to secure our 1st team can play at all this season (from a budget perspective). The tickets ensure that the club does not have to incur additional costs for our 1st team. These costs are paid by players (contributions), sponsors and season ticket holders. They bought these tickets under the condition that if there are no games at all that they would not receive a refund of their season ticket costs (they essentially become a sponsor). Of course we hope and expect with all measures that some visitors are allowed to see the home games of our 1st team and we will keep you updated on the possibility of seeing 1st team games.
 
Watching games of our other teams
We are still in contact with Jaap Eden how to arrange this. To be continued. 

2. Referee coordinator
Many thanks to Matthieu en Duane who will jointly take this responsibility. 
 
3: “White smoke” sessions for parents/guardians to become (again) volunteer
No club, no game, no training, no game of our 1st team can happen without club volunteers. They are essential to the success of our club. We are grateful for all our volunteer support. The information sessions for will be organized via Zoom. Dates will follow. 
Stay safe and enjoy hockey!  

Best regards, 
Board Amsterdam Tigers

Lees ook:

nieuwe club website

nieuwe club website

Welkom op de vernieuwde site van onze ijshockeyclub. Door de aanpassing en verfrissing zijn de stijl van de site en de naam zijn nu zoveel mogelijk in lijn met de website van ons 1e team. Daarom is ook het webadres aangepast naar www.club.amsterdamtigers.com. Wie de...

Lees meer