ALV uitnodiging – 24 juni 2023

jun 9, 2023 | Amsterdam Tigers

Beste Amsterdam Tigers en ouders,

Bij deze wil het bestuur van IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers al haar leden van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op 24 juni 2023.

Aansluitend aan de ALV organiseren we een lopend buffet voor diegene die zich aangesloten hebben bij de ALV.

Vanwege de planning willen we vragen aan de leden die komen zich aan te melden voor de  ALV voor dinsdag 20 juni 2023. Dit kan door een mail te sturen naar voorzitter@amsterdamtigers.com.

ALGEMENE LEDENVERGADERING  zaterdag 24 juni 2023

 • Tijd:                      ALV –  16:00 – 18:00 uur 
 • Lopend Buffet:      18:00 – 20:00 (voor de ALV gasten)
 • Plaats:                   Café Jaap,  Jaap Edenhal Amsterdam

Om het clubgevoel te verhogen en aanwezigheid van zoveel mogelijk leden te bevorderen is er geen mogelijkheid de vergadering digitaal bij te wonen.  

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen van de vergadering 17-12-2022
 3. Ingezonden stukken
 4. Voorlopig financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
 5. Voorlopig jaarverslag van het bestuur
 6. Verkiezing bestuursleden en benoeming commissieleden
 7. Mededelingen van het bestuur:
  • Updateseizoen 2023 – 2024
  • Voorlopige begroting seizoen 2023 – 2024
  • Technische Commissie structuur
  • Status Jaap Eden Hal nieuwbouw
  • Vrouwenteam Bundesliga
  • Vrijwilligers beleid update
 8. Afscheid en bedankt Ondrej Kratky
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Aantreden bestuur/kascommissie:

 • Kascommissie – Kees Boot

Het bestuur is nog op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

 • Secretaris
 • Bestuurslid – Vrijwilligers
 • Commissie nieuwe Jaap Eden Hal
 • Sponsorcommissie

Wil je een persoon voordragen voor een functie, of jezelf verkiesbaar stellen dan kun je contact opnemen met het bestuur of secretariaat. 

Bestuursleden worden conform de statuten kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste tien leden.

N.B.:

Ingezonden stukken kunnen voorafgaand aan de vergadering gestuurd worden aan het secretariaat;

Vriendelijke groet,
Het bestuur van IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers

ENGLISH VERSION

Dear Amsterdam Tigers and parents,

The board of the IJshockey Vereniging Amsterdam Tigers would like to invite all of its members to the general meeting the 24th of June 2023.

After the meeting will be organising a walking buffet for those who attended the meeting.

In the hope that as many members as possible will attend this meeting and to strengthen the club feeling, we will not provide digital access to this meeting. 

For planning reasons we would like to ask the members who will attend, to register prior to Tuesday the 20th of June 2023. This can be done by sending an e-mail to voorzitter@amsterdamtigers.com.

General Member’s Meeting – Saturday, 24th of June 2023

Time:                General Meeting –  16:00 – 18:00 

Walking buffet – 18:00 – 20:00

Location:  Café Jaap,  Jaap Edenhal Amsterdam


AGENDA

 1.  Opening
 2. Adoption of the minutes of the meeting 17-12-2022
 3. Submitted documents
 4. Draft annual financial report 2022-2023
 5. Draft annual report of the Board
 6. Election of board members and appointment of committee members
 7. Announcements from the board:
  • Update season 2022-2023
  • Update provisional budget 2023-2024
  • Technical Commission structure
  • Status Jaap Eden Hal new build
  • Women’s team Bundesliga
  • Volunteer strategy update
 8. Farewell and thank you Ondrej Kratky
 9. Questions
 10. Closure

Addition to the board/kascommissie:

 • Kascommissie – Kees Boot

Furthermore, the board is still looking for candidates for the following positions:

 • Secretary
 • Board Member – Volunteers
 • Commissie new Jaap Eden Hal
 • Sponsorcommissie

If you would like to nominate a person for a position, or if you would like to stand for election yourself, you can contact the board or secretariat. In accordance with the articles of association, board members are nominated by the board or by at least ten members.

N.B.:
Submitted documents can be sent to the secretariat prior to the meeting;

Lees ook:

U23 Tigers timmeren aan de weg

U23 Tigers timmeren aan de weg

Vergeleken met afgelopen jaren is het nieuwe hoogste jeugdteam van de Amsterdam Tigers volwassener. De leeftijdsgrens is twee jaar opgerekt en de competitie is uitgebreid met drie teams. Het speltempo van het team, dat dit jaar onder de zorg van Marc Buiting, Mark van...

Lees meer