ALV

dec 16, 2022 | Amsterdam Tigers Nieuws

//English below// Beste Amsterdam Tigers en ouders,
 
Bij deze wil het bestuur van IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers al haar leden van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering 2022.
 
Het is nu ook weer mogelijk om deze bijeenkomst op locatie te organiseren op zaterdag 17 december 2022. Aansluitend aan de ALV organiseren we een clubborrel en daarna zijn de leden (op uitnodiging van ons 1e team) welkom om de wedstrijd tussen de Amsterdam Tigers en Heerenveen gratis bij te wonen.

Vanwege de planning willen we vragen aan de leden die komen zich aan te melden voor de ALV voor woensdag 14 december. Dit kan door een mail te sturen naar voorzitter@amsterdamtigers.com. Afmelden hoeft niet.

ALGEMENE LEDENVERGADERING zaterdag 17 december 2022

Tijd:    ALV – 14:30-16:30 uur
             Borrel – 16:30-17:45
             Eredivisie wedstrijd Amsterdam Tigers-Heerenveen – 17:45-21:00
Plaats:           Ron Berteling Lounge, Jaap Edenhal Amsterdam

Om het clubgevoel te verhogen en aanwezigheid van zoveel mogelijk leden te bevorderen, is er geen mogelijkheid de vergadering digitaal bij te wonen.

AGENDA
1. Opening
 
2. Vaststelling notulen van de vergadering 17-6-2022
 
3. Ingezonden stukken
 
4. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022
 
5. Jaarverslag van het bestuur
 
6. Verkiezing bestuursleden en benoeming commissieleden
 
7. Mededelingen van het bestuur:
  1. Update seizoen 2022-2023
  2. Voorlopige begroting Seizoen 2022-2023
  3. Status Jaap Eden Hal nieuwbouw
  4. Zomerijs 2023
 
8. Vrijwilligersbeleid – update
 
9. Rondvraag
 
10. Sluiting
 
Aantreden van het bestuur: Duane Mattos – Senioren Mannenteams (ex-1e team)
 
Het bestuur is nog op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: 
– Wedstrijdsecretaris
– Kascommissie
– Technisch Directeur
– Secretaris
– Bestuurslid – Vrijwilligers
 Wil je een persoon voordragen voor een functie, of jezelf verkiesbaar stellen, dan kun je contact opnemen met het bestuur of secretariaat. Bestuursleden worden conform de statuten kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste tien leden. 
 
N.B.:1. Ingezonden stukken kunnen voorafgaand aan de vergadering gestuurd worden aan secretariaat@amsteltijgers.nl.

Vriendelijke groet,
Bestuur IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers

  —

ENGLISH VERSION
Dear Amsterdam Tigers and parents,
 
The board of the IJshockey Vereniging Amsterdam Tigers would like to invite all of its members to the general meeting 2022.
 
It will be possible again to meet in person and we would like to take the opportunity to organize this meeting at the Jaap Eden Hall on Saturday 17th of December. After the General Meeting the club is organising a reception (‘borrel’) and the members will be invited by the 1st team to attend their match against Heerenveen.

In the hope that as many members as possible will attend this meeting and to strengthen the club feeling, we will not provide digital access to this meeting.

For planning reasons we would like to ask the members who will attend, to register prior to Wednesday 14th of December. This can be done by sending an e-mail to voorzitter@amsterdamtigers.com.

General Member’s Meeting – Saturday, 17th of December 2022

Time:    General Meeting – 14:30-16:30
              Drinks – 16:30-17:45
              1st team match against Heerenveen by invitation of the 1st team – 17:45-21:00
Location: Ron Berteling Lounge, Jaap Edenhal Amsterdam

 
AGENDA
1. Opening
 
2. Adoption of the minutes of the meeting 17-06-2022
 
3. Submitted documents
 
4. Annual Financial Report 2021-2022
 
5. Annual report of the board
 
6. Election of board members and appointment of committee members
 
7. Announcements from the board: 
               1. Update season 2022-2023
               2. Provisional Budget 2022-2023
               3. Status Jaap Eden Hal new build
               4. Summer ice 2023
 8. Volunteer strategy update
 
9. Questions
 
10. Closure
  
Addition to the board: Duane Mattos – Men’s teams representative (ex-1st team)
 
 Furthermore, the board is still looking for candidates for the following positions: 
–  secretary
 – Kascommissie
 – Technical Director
 – Secretary
 – Board Member – Volunteers

If you would like to nominate a person for a position, or if you would like to stand for election yourself, you can contact the board or secretariat. In accordance with the articles of association, board members are nominated by the board or by at least ten members.
 
N.B.:
1. Submitted documents can be sent to secretariaat@amsteltijgers.nl  prior to the meeting.
 
Kind regards,
 
Board of the IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers

Lees ook:

Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste leden, Hoewel we deze week tropische temperaturen hadden, begint deze zaterdag 9 september ons  ijshockeyseizoen. Jaap Eden heeft ons, ondanks het weer, verzekerd dat ze in staat zijn om het ijs te voltooien. Het bestuur en de vele vrijwilligers zijn hard aan...

Lees meer